• Default Alternative Text

  Predpisy pre EcoDesign

Predpisy EcoDesign

Predpisy pre EcoDesign (ekologický návrh) začali platiť 11. júna 2014 a boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie. Nová legislatíva (EU) stanovuje maximálne straty transformátorov uvedených do prevádzky od 1. júla 2015 (často sa používa už pre transformátory po 11. júli 2014)

Od 1. júla 2015 je zakázané predávať alebo spúšťať transformátory, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky. Za implementáciu uvedených požiadaviek plne zodpovedajú výrobcovia týchto zariadení.

Výrobcovia už nesmú uzatvárať rámcové zmluvy na transformátory s parametrami energetickej účinnosti, ktoré nedosahujú tieto minimálne požiadavky.

Rámcové zmluvy uzavreté pred 11. júnom 2014 môžu pokračovať až do vypršania, a to vrátane dodávok po 1. júly 2015.

Dôvody: Záväzok EU

EU chce implementovať svoj program «20-20-20» do roku 2020:
 • Zníženie emisií skleníkových plynov o  20 % 
 • Zníženie spotreby energie o   20 % 
 • 20 % celkovej energie generovanej z obnoviteľných zdrojov 
 • Straty transformátorov môžu přibližne za 2,5 % spotreby energie v EU
Vďaka novým predpisom bude možné do roku 2020 dosiahnuť úspor vo výške približne 16 TWh/rok

EcoDesign má, čo sa týka transformátorov dva hlavné ciele:
 • Znížiť elektrické straty (1. krok 2015/ 2. krok 2021)
 • Spresniť a zviditelniť zobrazovanie výkonu
Harmonizácia maximálnych prípustných strát v Európskej únii.

Prvá požiadavka na účinnosť VN transformátorov.

Dopad EcoDesignu na transformátory

Kvapalinou plnené transformátory a transformátory s liatou izoláciou: nižšie straty týchto typov transformátorov až do 3 150 kVA

Transformátory VN a silové transformátory:
 • Úroveň výkonnostnej špičky (kombinácia Strát pri záťaži a naprázdno) pre transformátory do 3 150 kVA
 • Zatiaľ nie sú predpisy pre transformátory nad 3 150 kVA.
 • Suché transformátory do 10 MVA  36 kV
 • Na špeciálne transformátory sa tento predpis nevzťahuje.
 • Výrazný nárast ceny a hmotnosti/rozmerov zariadenia.
 • Zníženie celkových prevádzkových nákladov
> Úradné dokumenty EU