Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Schneider Electric Slovensko web site
 
 
 

Copyright a podmienky používania

 
 

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú podmienky používania internetových stránok Schneider Electric (ďalej len "Stránky Schneider Electric") tretími osobami (ďalej len "Podmienky").

Majiteľom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom Stránok Schneider Electric s adresou domovskej stránky http://www.schneider-electric.sk je spoločnosť Schneider Electric Slovakia s.r.o, ktorá je oprávnená v súlade s právnymi predpismi k ich šíreniu.

Stránky Schneider Electric sú určené pre osoby, ktoré majú sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že sú alebo môžu byť dostupné aj pre iné osoby. Schneider Electric v tejto súvislosti upozorňuje, že obsah Stránok Schneider Electric nie je určený pre používanie alebo distribúciu akoukoľvek osobou, ktorá má sídlo, bydlisko alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by toto používanie bolo v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby, alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu alebo distribúcii obsahu alebo akejkoľvek jeho časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

Autorské práva a ochranné známky

Akékoľvek použitie Stránok Schneider Electric alebo ich akejkoľvek časti iné než pre osobnú potrebu, hlavne ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či zaobstarania ďalších rozmnoženín je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru Stránok Schneider Electric. Použitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv Schneider Electric a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých data, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok Schneider Electric.

Obsah Stránok Schneider Electric

Všetok obsah Stránok Schneider Electric slúži len pre informáciu. Obsah Stránok Schneider Electric bol získaný zo zdrojov, ktoré Schneider Electric považuje za spoľahlivé. Schneider Electric nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu.

Obsah Stránok Schneider Electric je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na Stránkach Schneider Electric musia byť posudzované vo vzťahu k okamžiku ich prvotného uverejnenia na Stránkach Schneider Electric.

Schneider Electric si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok Schneider Electric.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý Používateľ používa Stránky Schneider Electric na vlastné riziko.

Schneider Electric nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok Schneider Electric.

Schneider Electric ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a používaním Stránok Schneider Electric a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti.

Schneider Electric nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie Stránok Schneider Electric a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

Schneider Electric nezodpovedá ani neručí za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach Schneider Electric. Schneider Electric nie je účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ nadviaže s takýmito tretími osobami.

Schneider Electric nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích osôb na Stránkach Schneider Electric.

Odkazy a prepojenia s inými www stránkami

Schneider Electric nezodpovedá za obsah www stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok Schneider Electric, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.

Schneider Electric nezodpovedá za obsah www stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na Stránky Schneider Electric, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.

Upozornenie pre právnické osoby

Pokiaľ sa pre určitú službu ako Používateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je k tomu v súlade s jej internými pravidlami oprávnená. Schneider Electric nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s tým, že registráciu právnickej osoby vykoná subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dát a osobných údajov

V súvislosti s registráciou pre používanie neverejnej časti Stránok Schneider Electric a využívaním niektorých služieb poskytovaných na Stránkach Schneider Electric môžu Používatelia poskytnúť údaje, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "Zákon").

Schneider Electric ako prevádzkovateľ Stránok Schneider Electric si uvedomuje práva a povinnosti dotknutých osôb stanovené Zákonom a rešpektuje záujem Používateľov o ochranu osobných údajov.

Za týmto účelom stanovila firma Schneider Electric pravidlá poskytovania a ochrany osobných údajov pri používaní Stránok Schneider Electric.

Nakladanie s dátami a osobnými údajmi

Schneider Electric chráni osobné údaje v súlade so Zákonom a s princípmi obsiahnutými v smernici EU č. 95/46/EC.

Schneider Electric vystupuje ako správca osobných údajov v zmysle Zákona a je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom tretej osoby - spracovateľa. Schneider Electric bude informovať o osobe, ktorá bude vykonávať činnosti spracovateľa.

Pokiaľ pri používaní Stránok Schneider Electric poskytne Používateľ osobné údaje, nebude Schneider Electric tieto osobné údaje predávať bez súhlasu Používateľa žiadnej osobe s výnimkou prípadov stanovených týmito Podmienkami, právnymi predpismi alebo so súhlasom Používateľa.

Pokiaľ sa Používateľ pohybuje na Stránkach Schneider Electric, nedochádza k aktivácii, vyhľadávaniu ani používaniu žiadnych osobných údajov poskytnutých Používateľom predtým.

Pokiaľ sa Používateľ pohybuje na Stránkach Schneider Electric, dochádza k sledovaniu pohybu Používateľa po Stránkach Schneider Electric vrátane zistenia doménového mena/serveru/IP adresy počítača Používateľa.

V prípade používania verejnej, voľne prístupnej časti Stránok Schneider Electric nie sú od Používateľa vyžadované žiadne osobné údaje.

Pokiaľ sa Používateľ pohybuje v časti Stránok Schneider Electric, ktoré sú prístupné len po registrácii a zadaní používateľského mena a hesla (ďalej len "Registrovaný prístup"), potom sú dáta poskytnuté Používateľom použité pre personifikáciu takýchto stránok a čerpaných služieb.

V prípade Registrovaného prístupu má Schneider Electric právo používať údaje poskytnuté v tejto súvislosti Používateľom nasledujúcim spôsobom:

  • použitie pre marketing v rámci spoločnosti Schneider Electric, vývoj a zlepšenie služieb poskytovaných Používateľom,
  • použitie pre personifikáciu Stránok Schneider Electric a čerpaných služieb, hlavne zasielanie objednaného spravodajstva a tzv. on-line upozornení.
     

V budúcnosti budú vyššie uvedené služby ďalej rozširované v záujme skvalitnenia poskytovaných služieb a uspokojenia prianí a potrieb Používateľov.

Na základe poskytnutých údajov môže byť Používateľ kontaktovaný Schneider Electric za účelom poskytovania informácií o produktoch alebo službách. V prípade, že Používateľ nechce, aby ním poskytnuté údaje boli použité pre tento účel, má možnosť túto službu pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr odmietnuť zaslaním odmietnutia na adresu sk.schneider@sk.schneider-electric.com.

Firma Schneider Electric je oprávnená sa na Používateľa, ktorý sa registroval pre určitú službu, obrátiť za účelom overenia aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobných údajov. Údaje, pri ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť o ich správnosti, budú blokované s tým, že pokiaľ ich nebude možné opraviť alebo overiť, popr. by takáto oprava alebo overenie bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo obtiažami, dôjde k ich likvidácii.

V súvislosti s niektorými službami môže existovať zákonom stanovená povinnosť poskytnutia osobných údajov.

Zákonné práva Používateľa

Každý Používateľ, ktorý poskytol osobné údaje, má Zákonom stanovené právo písomne požiadať správcu o poskytnutí informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva, pokiaľ právne predpisy nestanovia inak.

V prípade, že Používateľ zistí, že došlo k porušeniu povinností správcom alebo spracovateľom, má právo postupovať v súlade s príslušným paragrafom Zákona.

Registrácia a odhlásenie

Pokiaľ sa Používateľ registroval pre akékoľvek služby poskytované alebo ponúkané na Stránkach Schneider Electric, môže kedykoľvek túto registráciu zrušiť zaslaním e-mailu na adresu sk.schneider@sk.schneider-electric.com.

Elektronická komunikácia

Pri elektronickej komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) nie sú informácie obsiahnuté v správe kódované. Z tohto dôvodu odporúčame Používateľom, aby prostredníctvom elektronické pošty neposielali žiadne informácie, ktoré považujú za osobné, dôverné, popr. ktoré sú chránené v súlade s právnymi predpismi alebo na ktorých utajení majú záujem.

Platnosť a účinnosť

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú Podmienky platné a účinné dňom ich prvotného uverejnenia na Stránkach Schneider Electric.

Schneider Electric si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť.

Tieto Podmienky sú platné a účinné od júna 2007.

V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TIETO STRÁNKY A ĎALEJ STRÁNKY SCHNEIDER ELECTRIC NEPOUŽÍVAJTE .

  
 
Viac

Viac 

Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách